Aspectes curriculars

Continguts

Dimensió comunicativa

Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals

 • Coneixement de les diferències entre els usos orals informals i formals de la llengua i consciència de les situacions comunicatives en què resulten adequats.
 • Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les situacions de treball cooperatiu.
 • Anàlisi de seqüències audiovisuals procedents dels mitjans de comunicació, com a base per a l’exercitació de situacions de conversa, expressió d’opinió i d’argumentació.
 • Ús de tècniques d’anàlisi del contingut de textos orals, escrits i audiovisuals: quadres sinòptics, diagrames i mapes conceptuals. Utilització d’eines informàtiques per elaborar xarxes i diagrames conceptuals.

Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals

 • Presentacions orals, escrites i audiovisuals ben estructurades, amb suport multimèdia, tenint en compte els diferents llenguatges, sobre temes relacionats amb les diferents matèries curriculars, amb atenció especial als elements icònics necessaris per a una correcta comunicació.
 • Creació i utilització d’esquemes i mapes conceptuals com a suport en les exposicions orals, per tal de ser projectats amb format multimèdia.
 • Ús dels elements lingüístics i discursius essencials per a la cohesió interna de les idees dins dels textos orals, escrits o audiovisuals: connectors textuals, procediments per a la progressió del discurs i adequació dels registres lingüístics a les funcions comunicatives, en especial a les de les activitats acadèmiques
 • Elaboració i organització del missatge audiovisual: combinació del text i les paraules amb els altres recursos visuals, icònics i sonors.
 • Interès per la bona presentació dels textos orals, respectant les normes gramaticals, ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats, i amb l’ús dels elements icònics que complementin i donin suport a la informació verbal per mitjà dels recursos digitals.
 • Interès per la bona presentació dels textos escrits i audiovisuals, tant en suport paper com digital, respectant les normes gramaticals, ortogràfiques, tipogràfiques i dels elements icònics utilitzats

Coneixements del funcionament de la llengua i del seu aprenentatge

 • Reconeixement progressiu dels símbols fonètics amb la pronunciació de fonemes de dificultat especial.
 • Identificació d’expressions comunes, de frases fetes i de lèxic apropiat a contextos concrets i quotidians en l’àmbit educatiu i personal i a continguts d’altres matèries del currículum.
 • Acceptació de l’error com a part del procés d’aprenentatge i actitud positiva de superació.
 • Participació en l’avaluació i ús d’estratègies d’autoavaluació i autocorrecció, de les produccions orals, escrites i audiovisuals
 • Interès a desenvolupar un pensament crític, obert i flexible en els processos Comunicatius i en el context de l’aula i fora d’aquesta

Dimensió literària i estètica

 • Lectura, comprensió i audició de cançons tradicionals i actuals escrites en les diferents varietats dialectals del català.
 • Valoració i interès pel coneixement i per la lectura i audició de produccions tradicionals i actuals orals i escrites en les diferents varietats lingüístiques del català (cançons) .

Dimensió plurilingüe i intercultural

 • Conscienciació de l’evolució de les relacions entre llengües en contacte i la diversitat de situacions que es produeixen.
 • Ús de la comparació entre llengües romàniques conegudes i d’altres estratègies per a la comprensió de missatges propers als interessos de l’alumnat.
 • Coneixement de la diversitat de llengües que es parlen a Espanya i a Europa. Llengües que ens són més pròximes i de les quals tenim coneixement i llengües que ens són menys conegudes i que fins i tot utilitzen alfabets ben diferenciats. Visionament de material en diferents llengües europees. Localització en un mapa i recerca d’informació a Internet. Les famílies lingüístiques més conegudes.
 • Interès a conèixer les varietats de la llengua catalana en els diferents territoris on es parla. Coneixement, mitjançant els enregistraments, de les varietats més rellevants del català. Factors històrics i geogràfics explicatius de les varietats.
 • Coneixement de les varietats més rellevants de la llengua espanyola, tant a la península com en altres territoris de parla hispana. Factors històrics i geogràfics explicatius de les varietats.
 • Valoració de l’adquisició de la competència comunicativa en més d’una llengua, i interès a efectuar intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües. Importància d’aquesta competència per a la formació, instrucció i relació amb l’exterior.
 • Comparació i identificació de les semblances i diferències dels sistemes fonètics de diferents varietats dialectals del català a partir de cançons tradicionals i actuals mitjançant eines i suports adequats.
 • Conscienciació de la vida, mort i la revitalització de les llengües al món: les llengües i els estats, llengües oficials i els factors que les han condicionat, llengües minoritàries.
 • Coneixement, mitjançant l’exploració, de diferents registres (vulgar, col·loquial, estàndard, acadèmic) del català en diversitat de situacions i especialment en els mitjans de comunicació.
 • Conscienciació de les pròpies actituds davant les diferències de llengües i cultures, i valoració de les variacions lingüístiques i culturals

Un pensament sobre “Aspectes curriculars

 1. Retroenllaç: El projecte | DIVERSICAT

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s