Objectius didàctics

  • Reflexionar sobre els coneixements previs en relació a la diversitat lingüística al món, ja sigui entre llengües (famílies lingüístiques) o dins d’una mateixa llengua (dialectes o diferències d’ús).
  • Saber definir què és una llengua, un dialecte i una família lingüística.
  • Investigar sobre la diversitat lingüística que hi ha al món i saber situar algunes famílies lingüístiques i llengües en un mapa.
  • Conèixer les varietats geogràfiques de la llengua catalana mitjançant textos, vídeos i cançons escrites en els diferents dialectes.
  • Aprendre i identificar les característiques principals dels dialectes del bloc occidental.
  • Aprendre i identificar les característiques principals dels dialectes del bloc oriental.
  • Saber aplicar els coneixements adquirits sobre els dialectes catalans en diferents textos.
  • Saber quins són els diferents registres (vulgar, col·loquial, estàndard, científico-tècnic, literari) del català en diversitat de situacions.
  • Ser capaços de detectar en una cançó els trets dialectals de la varietat del català a la qual pertany com a treball en grup.
  • Exposar oralment i en grup l’anàlisi dialectal d’una cançó amb suport multimèdia i recursos TIC.
Anuncis